top of page

Algemene Voorwaarden 

STUDIO FLOW ALGEMENE VOORWAARDEN 2023


Artikel 1 De overeenkomst


1.1)Deelname aan lessen en behandelingen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.


1.2)Elke deelnemer is verplicht lichamelijke, psychische of emotionele klachten te melden. 

Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.

Gebruik van medicatie altijd melden, eventueel overleggen met de huisarts.


1.3)Deelname aan één van de lessen en behandelingen,

betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.


1.4)De deelnemer is minimaal 5 minuten van te voren aanwezig zodat

lessen op de afgesproken tijd starten.


Artikel 2 Betaling


2.1) De deelnemer dient het lesgeld voor het begin van de cursus te betalen middels overschrijving

naar het bankrekeningnummer ten name van Studio Flow onder vermelding van je voornaam.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Flow het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van cursus geld of behandelingen is niet mogelijk. Indien door corona maatregelen van de overheid, 

de lessen van locatie naar online worden gehouden, is bij uitzondering 50 % teruggave van

het resterende lesgeld mogelijk indien u financieel zwaar hierdoor wordt getroffen 

en dit kan worden aangetoond door een bijstandsuitkering of Tozo van uw gemeente.

2.5) Globaal zijn er 42 lesweken per jaar verdeeld over 3 cursussen van ongeveer 12 tot 15 weken.

2.6) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.


Artikel 3 Uitsluiting


3.1) Studio Flow heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les of behandeling te weigeren, 

indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Studio Flow heeft het recht de toegang tot de lessen of behandelingen,

zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.


Artikel 4 Gemiste lessen of behandelingen.

4.1) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte, overheidsmaatregelen of andere redenen.

4.2) Bij ernstige langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Studio Flow

zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

4.3) Tot 48u van te voren kunnen behandelingen kosteloos worden verzet. Hierna worden kosten in rekening gebracht. 

Tot 24u van te voren 50% van het tarief. Minder dan 24u 100% van het tarief.

.


Artikel 5 Annulering door Studio Flow


5.1) Studio Flow heeft het recht zonder opgave van redenen les en /of locatie te wijzigen.

5.2) Studio Flow heeft het recht zonder opgave van redenen de les of behandeling te annuleren 

of deelname van de deelnemer te weigeren.


Artikel 6 Wijzigingen


6.1) Studio Flow behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden, de lestijden, locatie en data ten allen tijde te wijzigen. 

Specifiek in tijden van overheidsmaatregelen en lockdowns worden lessen en behandelingen online gegeven. 

U wordt via de mail en website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Studio Flow verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Studio Flow is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, 

noch voor enigerlei vorm van lichamelijk, mentaal of emotioneel letsel voor, tijdens of na les of behandeling.

8.3) Studio Flow is niet verantwoordelijk of behandelingen geheel of gedeeltelijk door een verzekering vergoedt worden.


Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met

Studio Flow betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, 

trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering en behandeling in de ruimste zin van het woord.


9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio Flow.

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, 

zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Studio Flow behoudens hogere voorziening.


Artikel 10 Opzeggen.

10.1) Opzeggen van de contributie 1 maand voor het einde van een nieuw blok of 1 maand voor een nieuwe cursus begint.

10.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.


Studio Flow

AGB-code 90.041392

KvK-nummer 17284115

BTW-nummer 1429.92.069

bottom of page